Skip links

Informe matriculacions del mes de novembre

Com cada mes, Fecavem elabora una taula pròpia amb els resultats de les matriculacions i també en VO. D’altra banda, us fem arribar la valoració de la patronal. Joan Blancafort, portaveu de Fecavem i secretari general del Gremi del Motor, posa de relleu totes les variants que condicionen les dades actualment. D’una banda, preveu un gener amb la pujada l’impost de matriculació ja confirmada i, per tant, en el present mes immediat, considera que «aquest mes de desembre és un excel·lent moment per comprar. Ara bé, falten vehicles derivat de la crisi de subministrament però si el client té l’oportunitat, la recomanació que donem, és que no la deixi perdre».

Així doncs, Blancafort subratlla: «La situació que travessa el mercat és complicada per la manca de xips i les comandes actuals no es poden completar fins d’aquí uns mesos, segons la marca, el model i les opcions escollides. Aquesta és la realitat que tant els concessionaris com els seus clients, van assumint i les carteres de comandes s’acumulen de cara a l’any vinent». I afegeix: «En aquest context, el fet que l’Impost de Matriculació pugi a partir del proper mes, perjudica al comprador i incrementa la inflació general, a més de dificultar la necessària renovació del parc automobilístic que, recordem, és dels més envellits de la Unió Europea».

Mercat de vehicles Catalunya: dades generals de matriculacions

Informació gràfica al nostre infogram: https://infogram.com/mercat-vehicles-cat-1h1749pj38vq6zj?live 

Un estudi propi, elaborat partint de les dades facilitades per Marketing System Iberia (MSI) mostra els següents indicadors: En el mes de novembre, la suma d’unitats matriculades a Catalunya ha baixat un 13,6% interanual. L’acumulat anual se situa en un 8,4%.

Per mercats:

• Els automòbils de turisme varien percentualment en un -18,5% al ​​novembre i un -8,9% en l’acumulat anual.

• El mercat de les dues rodes i quads varia percentualment en un 26,2% al ​​mes de novembre i manté una tendència positiva en l’acumulat anual xifrada en un 5,8%.

• Els vehicles industrials i comercials se situen en el seu conjunt en un -35,6% el mes de novembre i un -10,2% en l’acumulat anual.

Matriculacions automòbils de turisme i tot terrenys a Catalunya

A Catalunya, aquest mes de novembre, les matriculacions han tancat amb un total de 9.350 unitats, el que representa una baixada del -18,5% respecte el mes de novembre de l’any anterior, 2020. L’acumulat anual tanca en una baixada del -8,9%.

Per províncies:

• Barcelona presenta una variació interanual del -19,9% el mes de novembre i un -9% en el seu còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català, que supera el 76%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.

• La mitjana espanyola varia un -12,3% el mes novembre i un +3,8% en còmput anual, de manera que el mercat català queda per sota de la mitjana del conjunt d’Espanya, en la comparativa mensual i en el seu còmput anual. El pes de Catalunya en el conjunt d’Espanya se situa en un 12,8% en l’acumulat anual.

El mercat de la motocicleta a Catalunya

Aquest mes de novembre, a Catalunya, la variació interanual és del 26,2% i l’acumulat anual se situa en un 5,8%.

• Barcelona presenta una variació interanual del 29,5% el novembre i un 4,1% en el còmput anual. Pel seu pes aproximat, en el total del mercat català que s’estima en un 78%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.

———————————————–

Principals magnituds del mercat de vehicles a motor a Catalunya

Infogram: https://infogram.com/magnituds-mercat-vehicles-i-ranking-cat-1h0r6rjqvgww2ek?live

Anàlisi per motoritzacions – Turismes

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 48,36% (49,83% acumulat anual). L’híbrid de benzina supera el dièsel i se situa en un 13,89% (12,72% acumulat anual) dels turismes.

El vehicle amb motor elèctric representa un 5,16% (4,74% l’acumulat  anual), encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2020 i 2019. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina sumen ja en el mes de novembre un 40%.

Anàlisi per canals – Turismes

En contrast amb la mitjana del mercat espanyol, el canal particular adquireix un pes específic cada vegada més rellevant a Catalunya perquè els canals rentacar i empresa perden tots dos rellevància en el conjunt del mercat de turismes català.

En el mes de novembre:

El canal particular té un pes del 69% del conjunt de les matriculacions. A Espanya, el canal particular representa un 52% de les matriculacions. El pes que té Catalunya respecte a Espanya representa el 18,70%.

El canal empresa té un pes del 29% del conjunt de les matriculacions. A Espanya, el canal particular representa un 43% de les matriculacions. El pes que té Catalunya respecte a Espanya representa el 9,30%.

El canal rentacar representa un 2% tan sols i a Espanya, el 5%

Fecavem és la patronal que representa els comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Així doncs, som l’organisme que uneix el Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida. També coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats.


VERSIÓN EN ESPAÑOL

Como cada mes, Fecavem elabora una tabla propia con los resultados de las matriculaciones y también en VO. Por otro lado, le hacemos llegar la valoración de la patronal. Joan Blancafort, portavoz de Fecavem y secretario general del Gremio del Motor, pone de relieve todas las variantes que condicionan los datos actualmente. Por un lado, prevé un enero con la subida el impuesto de matriculación ya confirmada y, por tanto, en el presente mes inmediato, considera que “este mes de diciembre es un excelente momento para comprar. Ahora bien, faltan vehículos derivados de la crisis de suministro pero si el cliente tiene la oportunidad, la recomendación que damos, es que no la deje perder”.

Así pues, Blancafort subraya: “La situación que atraviesa el mercado es complicada por la falta de chips y los pedidos actuales no pueden completarse hasta dentro de unos meses, según la marca, el modelo y las opciones escogidas. Esta es la realidad que tanto los concesionarios como sus clientes, van asumiendo y las carteras de pedidos se acumulan de cara al próximo año”. Y añade: “En este contexto, el hecho de que el Impuesto de Matriculación suba a partir del próximo mes, perjudica al comprador e incrementa la inflación general, además de dificultar la necesaria renovación del parque automovilístico que, recordemos, es de los más envejecidos de la Unión Europea”.

Mercado de vehículos Cataluña: datos generales de matriculaciones

Información gráfica en nuestro infogram: https://infogram.com/mercat-vehicles-cat-1h1749pj38vq6zj?live 

Un estudio propio, elaborado en base a los datos facilitados por Marketing System Iberia (MSI) muestra los siguientes indicadores: En el mes de noviembre, la suma de unidades matriculadas en Cataluña ha descendido un 13,6% interanual. El acumulado anual se sitúa en un 8,4%.

Por mercados:

• Los automóviles de turismo varían porcentualmente en un -18,5% en noviembre y un -8,9% en el acumulado anual.

• El mercado de las dos ruedas y quads varía porcentualmente en un 26,2% en el mes de noviembre y mantiene una tendencia positiva en el acumulado anual cifrada en un 5,8%.

• Los vehículos industriales y comerciales se sitúan en su conjunto en un -35,6% en noviembre y un -10,2% en el acumulado anual.

Matriculaciones automóviles de turismo y todoterrenos en Cataluña

En Cataluña, este mes de noviembre, las matriculaciones han cerrado con un total de 9.350 unidades, lo que representa una bajada del -18,5% respecto al mes de noviembre del año anterior, 2020. El acumulado anual cierra en una bajada del -8,9%.

Por provincias:

• Barcelona presenta una variación interanual del -19,9% en noviembre y un -9% en su cómputo anual. Por su peso aproximado en el total del mercado catalán, que supera el 76%, este mercado provincial condiciona su evolución.

• La media española varía un -12,3% en noviembre y un +3,8% en cómputo anual, de modo que el mercado catalán queda por debajo de la media del conjunto de España, en la comparativa mensual y en el cómputo anual. El peso de Cataluña en el conjunto de España se sitúa en un 12,8% en el acumulado anual.

El mercado de la motocicleta en Cataluña

En noviembre, en Cataluña, la variación interanual es del 26,2% y el acumulado anual se sitúa en un 5,8%.

• Barcelona presenta una variación interanual del 29,5% en noviembre y del 4,1% en el cómputo anual. Por su peso aproximado, en el total del mercado catalán que se estima en un 78%, este mercado provincial condiciona su evolución.

————————————————–

Principales magnitudes del mercado de vehículos a motor en Cataluña

Infogram: https://infogram.com/magnituds-mercat-vehicles-i-ranking-cat-1h0r6rjqvgww2ek?live

Análisis por motorizaciones – Turismos

En el cuadro resumen por motorizaciones de mercado de automóviles de turismo del acumulado anual en Cataluña, puede comprobarse que la motorización preferente del mercado es la de gasolina, con un 48,36% (49,83% acumulado anual). El híbrido de gasolina supera el diésel y se sitúa en un 13,89% (12,72% acumulado anual) de los turismos.

El vehículo con motor eléctrico representa un 5,16% (4,74% el acumulado anual), aunque su crecimiento se evidencia si se comparan los datos de los ejercicios 2020 y 2019. En su conjunto, las motorizaciones alternativas a los motores diésel y gasolina suman ya en el mes de noviembre un 40%.

Análisis por canales – Turismos

En contraste con la media del mercado español, el canal particular adquiere un peso específico cada vez más relevante en Cataluña porque los canales lavacar y empresa pierden ambos relevancia en el conjunto del mercado de turismos catalán.

En el mes de noviembre:

El canal particular tiene un peso del 69% del conjunto de matriculaciones. En España, el canal particular representa el 52% de las matriculaciones. El peso que tiene Cataluña respecto a España representa el 18,70%.

El canal empresa tiene un peso del 29% del conjunto de matriculaciones. En España, el canal particular supone un 43% de las matriculaciones. El peso que tiene Cataluña respecto a España representa el 9,30%.

El canal lavacar representa un 2% tan sólo y en España, el 5%

Fecavem es la patronal que representa a los comerciantes dedicados a la venta de vehículos en Cataluña. Así pues, somos el organismo que une el Gremio del Motor de Barcelona, ​​Corve Girona, Astave Tarragona y Automoció Lleida. También coordina, gestiona, fomenta y defiende los intereses generales y comunes de éstas frente a organismos e instituciones públicas y privadas.

El Gremio del Motor de Barcelona y Provincia, nacido en 1957, es una asociación patronal que actualmente tiene un total de 1.030 agremiados y colaboradores, que representan 1.100 puntos de venta, agrupados como distribuidores de Marca de Automóviles, Motocicletas y Vehículos Industriales, Agentes Oficiales y Compraventas. La entidad defiende los intereses colectivos y particulares de sus agremiados.