Skip links

L’impost a les emissions de CO2 dels vehicles: fiscalitat verda per lluitar contra el canvi climàtic

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ens demana que informem que ha publicat el padró provisional, corresponent a l’exercici 2022, de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2 el dia 1 de maig del 2023.

Els contribuents poden consultar les dades del padró provisional i la quota que han de pagar a la seu electrònica de l’ATC atc.gencat.cat, accedint-hi amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular. Si cal fer-hi alguna modificació, es poden presentar al·legacions fins al 5 de juny.

Aquest impost verd, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per lluitar contra el canvi climàtic, grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes pel seu impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de la ciutadania.

La recaptació es destina íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural, i retorna a les persones a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica, conservar els parcs naturals, restaurar els ecosistemes marins, i impulsar la recerca i la innovació per mitigar el canvi climàtic.

Qui l’ha de pagar, qui n’està exempt i les bonificacions

Han de pagar l’impost les persones físiques i jurídiques que durant l’any 2022 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2022, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Estan exempts de pagament els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars dels vehicles que no superin els 6 euros de quota a ingressar.

Cal destacar que, si es domicilia el pagament de l’impost abans del 17.07.2023, s’obté una bonificació del 2%. Es pot fer fàcilment des de la consulta del padró a la seu electrònica de l’ATC: atc.gencat.cat/co2padro.

Dates, canals de pagament i atenció

L’1 de setembre del 2023 es publicarà el padró definitiu de vehicles que tributen per l’impost. Les dates de pagament són les següents:

– Vehicles amb pagament domiciliat: càrrec en compte el 20.11.2023.

– Vehicles amb pagament no domiciliat: si ja van tributar l’any anterior, la data límit de pagament és el 20.11.2023. Pel que fa als vehicles de nova tributació, la data límit de pagament s’indicarà a la notificació que rebrà el titular.

Si no s’ha domiciliat el pagament, es podrà pagar a través de la consulta del padró definitiu a la seu electrònica de l’ATC: atc.gencat.cat/co2padro; al telèfon 012, amb pagament automatitzat; al telèfon de L’ATC us truca (93 551 51 51); en entitats financeres col·laboradores, a les oficines de Correus, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia recomanada. També es pot utilitzar el codi QR que s’inclou a la carta de pagament.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania els canals d’atenció següents:

  • Seu electrònica de l’ATC: tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2.
  • Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
  • L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.
  • Oficines de l’ATC. Es recomana demanar cita prèvia a atc.gencat.cat/citaprevia.

Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.

Font: Agència Tributària de Catalunya