Skip links

Informe i conclusions del mercat d’automoció VO, novembre 2021

Valoració Fecavem

Com cada mes, acompanyem el nostre Infogram de les conclusions que la Patronal ha elaborat sobre la tendència del mercat. Ens ho analitza el nostre Portaveu, Joan Blancafort.

Si ens centrem en el VO, les empreses compren turismes d’ocasió i s’aprovisionen i agafen pes en el mercat. Aquesta novetat capgira la tendència darrea. Si bé e mes d’octubre vam informar d’una caiguda del mercat del -10,3%, aquest darrer mes de novembre puja un 10,8%. 

El mercat d’ocasió s’està reforçant i agafant força per la manca de turismes nous derivat de la crisi de subministraments. En el que portem d’any, s’han venut més usats que nous, en la proporció de 3,3 usats per q de nou. El passat 2020, aquesta proporció era de 2 usats per 1 de nou.

Aquest darrer mes de novembre, el que ha passat. és que moltes empreses opten per comprar vehicles usats per al seu ús perquè no en troben en el mercat de vehicle nou i també els professionals del motor en compren per la seva posterior venda. Veurem si en els propers mesos, aquesta tendència es manté o és tan sols puntual. 

Cal destacar que el volum de transaccions del mercat de furgons s’apropa molt als nivells precovid. A aquesta nova situació hi té molt a veure el final de les moratòries de les zones de baixes emissions de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

L’anàlisi del mercat del VO per trams d’edat posa de relleu que més de la meitat de les operacions són de vehicles de 10 o més anys d’antiguitat. Això provoca que l’envelliment del parc continuï perquè els vehicles continuen en circulació. 

A més de la manca de vehicles nous per l’escassetat de microxips, sense estímuls a la renovació del parc, amb missatges públics que generen incertesa al comprador i pujant els impostos i encarint l’accés al nou, la renovació del parc sembla una quimera. 

El Pla d’Ajudes Moves no és un pla d’estímul per a la compra, sinó un pla per canviar el comportament del comprador cap a motoritzacions més sostenibles. I això s’està assolint. Però per abordar l’envelliment del parc, l’enfocament és diferent i és imprescindible un pla específic destinat a retirar els vehicles més antics de la circulació a canvi d’un de nou o usat amb pocs anys.  

Des de Fecavem posem en valor la compra a través dels professionals del motor, doncs  el client particular disposa d’una garantia legal d’almenys un any i si la compra es fa a un particular això no passa. En resum, per la compra del seu vehicle, confiï en el professional del motor de la seva confiança. 

Joan Blancafort, Portaveu de Fecavem i Secretari General del Gremi del Motor

INFOGRAM VO, CLICA!

Dades clau a tenir en compte

Les vendes de turismes i tot terreny canvien de tendència i creixen

A Catalunya, les vendes d’automòbils de turismes d’ocasió creixen i canvia la tendència del darrer mes, que presentava una caiguda del 10,31%. En el darrer mes de novembre, augmenten un 10,8% arribant als 30.482 turismes. L’acumulat anual se situa en 271.440 unitats, un 10,6% més que el 2020.

Respecte a l’any 2019, la diferència percentual baixa el 4,8%. Aquesta mateixa comparativa en la venda de turismes nous es xifra en una baixada del 18,5%. És una diferència sensible i significativa i les dades posen de manifest el canvi de comportament del mercat i la manca d’automòbils nous que pateixen els concessionaris.

Al mes de novembre, corresponen 30.482 turismes usats, amb una pujada percentual del 10,79%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 21.277 a Girona; 3.546 Lleida 2.087; i Tarragona 3.572. El mercat de Barcelona puja un 14,3%.

Les previsions de tancament de l’exercici és que superarem l’any 2020 per sobre del 12% però respecte l’any 2019, quedarem lleugerament per sota.

L’any 2021 es vendran més furgons que l’any precovid 2019

Pel que fa referència als furgons, al mes de novembre corresponen 2.724 furgons, dels quals a la província de Barcelona corresponen 1.786; Girona 391; Lleida 211; i Tarragona 336.

L’acumulat anual de Catalunya se situa en 28.191 unitats, un 18,8% més que l’any 2020 i per sobre de l’any 2019, en un 8,9%. Si ho comparem amb el que passa amb els furgons nous, aquests en el que portem d’any, sumen 11.306 unitats, lleugerament per sota de l’any 2020, un 0,4%.

Es venen 3,3 vehicles usats per 1 de nou a Catalunya

Més de la meitat de les transferències de turismes, concretament un 53%, corresponen a turismes de 10 o més anys d’antiguitat. En el mateix període de l’any anterior va ser de 58,7% i el 2019, un 56,3%.

Les transferències de vehicles amb menys d’un any representen un 15,2% i els d’un any, un 7,80%. El tram d’edat entre els 0 i els 4 anys, sumen un total del 35% de les transferències i els trams d’edat entre els 5 i els 9 anys, representen el restant 12%.

A Catalunya s’han transferit 3,3 turismes usats per 1 de nou. Al mes de novembre de 2020 va ser de 2,4. Barcelona queda per sota de la mitjana catalana, doncs l’any 2021 aquesta relació va ser de 3,0 i el 2020 d’1,1 a Girona. Pel que fa a Tarragona i Lleida, pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament el nou.

Creix de forma significativa la compra de turismes per empreses

Aquest mes hi ha un canvi sobtat en les proporcions de compra en el canal d’empresa. Les compres de cotxes per empresa tenen una forquilla entre el 7% i el 18%, però aquest mes s’ha produït una novetat que situa les compres de les empreses en un 30%. És una dada que s’explica per la manca de turismes nous i el recurs a la compra d’un usat i també perquè els professionals del motor compren usats perquè als concessionaris no arriben els nous.
Aquest darrer mes, 21.300 turismes els han comprat particulars consumidors, 9.067 els han adquirit empreses.

L’impacte del canal rentacar és poc significatiu

Els venedors de vehicles són el canal preferit dels compradors de turismes usats. Per canals de comercialització de venda, els dos canals més rellevants són el professional del motor i el particular. El canal professional lidera els trams de menys antiguitat i a mesura que augmenta l’antiguitat, el canal particular guanya pes. El canal particular lidera el tram d’edat de turismes de més de 10 anys. Val la pena en aquest punt recordar que el canal professional atorga garantia al consumidor d’almenys d’un any, a diferència de la venda del particular. Les compres de vehicles a empreses de rènting o de lloguer tenen menys pes en aquest mercat.

El Seat Ibiza lidera el ranking català

Aquest darrer mes de novembre, els models de turismes més venuts són el Seat Ibiza amb 1.358 unitats i el Volkswagen Golf amb 1.150. Els models de furgons més venuts són la l Fiat Ducato i la Mercedes Vito, amb 207 i 184 unitats respectivament.

Les noves motoritzacions s’obren pas en el mercat d’ocasió

L’any 2019, els motors de combustió (dièsel i gasolina) van representar el 98% de les vendes. En canvi, l’any 2020, un 97% i enguany, representen el 94,7%. La presència de turismes amb noves motoritzacions s’obra pas i se situa en un 5,32% amb un espectacular creixement del 164% en un sol exercici.

El motor dièsel representa un 49,6% i lidera el mercat de les transferències però amb tendència a la baixa perquè en el mateix període de l’any anterior va ser del 51,9%. Els automòbils de turisme de gasolina representen el 45% i el seu pes manté una tendència de creixement.

La meitat dels turismes són del segment de turismes petit i mitjà inferior

La segmentació més venuda de cotxes és lower medium o mitjà inferior, que ha sumat un 25,62% del mercat. El turisme petit (small) representa un 24,4%. El comportament del comprador no presenta novetats significatives en els darrers tres anys.

Per acabar, recordem que Catalunya representa un 14,8% del mercat nacional, segons es desprèn de les dades del mes d’octubre que faciliten Faconauto i Ganvam.


ESPAÑOL

Valoración Fecavem

Como cada mes, acompañamos a nuestro Infogram de las conclusiones que la Patronal ha elaborado sobre la tendencia del mercado. Nos lo analiza nuestro Portavoz, Joan Blancafort.

Si nos centramos en el VO, las empresas compran turismos de ocasión y se aprovisionan y cogen peso en el mercado. Esta novedad da la vuelta a la tendencia derea. Si bien en octubre informamos de una caída del mercado del -10,3%, este último mes de noviembre sube un 10,8%. 

El mercado de ocasión se está reforzando y cogiendo fuerza por la carencia de turismos nuevos derivado de la crisis de suministros. En lo que va de año, se han vendido más usados ​​que nuevos, en la proporción de 3,3 usados ​​por q de nuevo. El pasado 2020, esta proporción era de 2 usados ​​por 1 de nueve.

Este pasado mes de noviembre, lo que ha pasado. es que muchas empresas optan por comprar vehículos usados ​​para su uso porque no los encuentran en el mercado de vehículo nuevo y también los profesionales del motor compran por su posterior venta. Veremos si en los próximos meses esta tendencia se mantiene o es tan sólo puntual. 

Cabe destacar que el volumen de transacciones del mercado de furgones se acerca mucho a los niveles precovido. En esta nueva situación tiene mucho que ver el fin de las moratorias de las zonas de bajas emisiones del área metropolitana de Barcelona. 

El análisis del mercado del VO por tramos de edad pone de relieve que más de la mitad de las operaciones son de vehículos de 10 o más años de antigüedad. Esto provoca que el envejecimiento del parque continúe para que los vehículos sigan en circulación. 

Además de la carencia de vehículos nuevos por la escasez de microchips, sin estímulos a la renovación del parque, con mensajes públicos que generan incertidumbre al comprador y subiendo los impuestos y encareciendo el acceso al nuevo, la renovación del parque parece una quimera . 

El Plan de Ayudas Moves no es un plan de estímulo para la compra, sino un plan para cambiar el comportamiento del comprador hacia motorizaciones más sostenibles. Y esto se está logrando. Pero para abordar el envejecimiento del parque, el enfoque es diferente y es imprescindible un plan específico destinado a retirar los vehículos más antiguos de la circulación a cambio de uno nuevo o usado en pocos años.  

Desde Fecavem ponemos en valor la compra a través de los profesionales del motor, pues el cliente particular dispone de una garantía legal de al menos un año y si la compra se hace a un particular esto no ocurre. En resumen, por la compra de su vehículo, confíe en el profesional del motor de su confianza. 

Joan Blancafort, Portavoz de Fecavem y Secretario General del Gremio del Motor

INFOGRAM VO, ENTRA!

Datos clave a tener en cuenta

Las ventas de turismos y todoterreno cambian de tendencia y crecen

En Cataluña, las ventas de automóviles de turismos de ocasión crecen y cambia la tendencia del último mes, que presentaba una caída del 10,31%. En el pasado mes de noviembre, aumentan un 10,8% alcanzando los 30.482 turismos. El acumulado anual se sitúa en 271.440 unidades, un 10,6% más que en 2020.

Respecto al año 2019, la diferencia porcentual desciende el 4,8%. Esta misma comparativa en la venta de nuevos turismos se cifra en una bajada del 18,5%. Es una diferencia sensible y significativa y los datos ponen de manifiesto el cambio de comportamiento del mercado y la carencia de automóviles nuevos que sufren los concesionarios.

En noviembre corresponden 30.482 turismos usados, con una subida porcentual del 10,79%, de las que en la provincia de Barcelona corresponden 21.277 a Girona; 3.546 Lérida 2.087; y Tarragona 3.572. El mercado de Barcelona sube un 14,3%

Las previsiones de cierre del ejercicio es que superaremos el año 2020 por encima del 12% pero respecto al año 2019, quedaremos ligeramente por debajo.

En 2021 se venderán más furgones que el año precovido 2019

Por lo que hace referencia a los furgones, en el mes de noviembre corresponden 2.724 furgones, de los que en la provincia de Barcelona corresponden 1.786; Gerona 391; Lérida 211; y Tarragona 336.

El acumulado anual de Cataluña se sitúa en 28.191 unidades, un 18,8% más que en 2020 y por encima del año 2019, en un 8,9%. Si lo comparamos con lo que ocurre con los nuevos furgones, estos en lo que va de año, suman 11.306 unidades, ligeramente por debajo del año 2020, un 0,4%.

Se venden 3,3 vehículos usados ​​por 1 de nuevo en Cataluña

Más de la mitad de las transferencias de turismos, concretamente un 53%, corresponden a turismos de 10 años o más de antigüedad. En el mismo período del año anterior fue de 58,7% y en 2019, un 56,3%.

Las transferencias de vehículos con menos de un año representan un 15,2% y los de un año un 7,80%. El tramo de edad entre los 0 y los 4 años, suman un total del 35% de las transferencias y los tramos de edad entre los 5 y los 9 años, representan el restante 12%.

En Cataluña se han transferido 3,3 turismos usados ​​por 1 de nueve. En noviembre de 2020 fue de 2,4. Barcelona queda por debajo de la media catalana, pues en 2021 esta relación fue de 3,0 y en 2020 de 1,1 en Girona. En cuanto a Tarragona y Lleida, suben la media catalana y es donde el mercado de usados ​​supera claramente al nuevo.

Crece de forma significativa la compra de turismos por empresas

Este mes existe un cambio repentino en las proporciones de compra en el canal de empresa. Las compras de coches por empresa tienen un tenedor entre el 7% y el 18%, pero este mes se ha producido una novedad que sitúa las compras de las empresas en un 30%. Es un dato que se explica por la carencia de turismos nuevos y el recurso a la compra de un usado y también porque los profesionales del motor compran usados ​​porque a los concesionarios no llegan los nuevos.
Este último mes, 21.300 turismos los han comprado particulares consumidores, 9.067 los han adquirido empresas.

El impacto del canal lavacar es poco significativo

Los vendedores de vehículos son el canal preferido de los compradores de turismos usados. Por canales de comercialización de venta, los dos canales más relevantes son el profesional del motor y el particular. El canal profesional lidera los tramos de menor antigüedad ya medida que aumenta la antigüedad, el canal particular gana peso. El canal particular lidera el tramo de edad de turismos mayores de 10 años. Vale la pena en este punto recordar que el canal profesional otorga garantía al consumidor de al menos un año, a diferencia de la venta del particular. Las compras de vehículos a empresas de renting o alquiler tienen menos peso en este mercado.

El Seat Ibiza lidera el ranking catalán

Este mes de noviembre, los modelos de turismos más vendidos son el Seat Ibiza con 1.358 unidades y el Volkswagen Golf con 1.150. Los modelos de furgones más vendidos son la Fiat Ducato y Mercedes Vito, con 207 y 184 unidades respectivamente.

Las nuevas motorizaciones se abren paso en el mercado de ocasión

En 2019, los motores de combustión (diesel y gasolina) representaron el 98% de las ventas. En cambio, en 2020, un 97% y este año, representan el 94,7%. La presencia de turismos con nuevas motorizaciones se abre paso y se sitúa en un 5,32% con un espectacular crecimiento del 164% en un solo ejercicio.

El motor diésel representa un 49,6% y lidera el mercado de las transferencias pero con tendencia a la baja porque en el mismo período del año anterior fue del 51,9%. Los automóviles de turismo de gasolina representan el 45% y su peso mantiene una tendencia de crecimiento.

La mitad de los turismos son del segmento de turismos pequeño y medio inferior

La segmentación más vendida de coches es lower medium o medio inferior, que ha sumado un 25,62% del mercado. El turismo pequeño (small) representa un 24,4%. El comportamiento del comprador no presenta novedades significativas en los tres últimos años.

Por último, recordamos que Cataluña representa un 14,8% del mercado nacional, según se desprende de los datos del mes de octubre que facilitan Faconauto y Ganvam.