Skip links

Nova versió del contracte de compravenda de vehicles d’ocasió

En l’activitat comercial dels nostres associats i associades, cada vegada més ens trobem amb l’interès dels clients per les operacions de compra de vehicles fora de l’establiment, a distància o per mitjans electrònics.

Estudis i informacions recents així ho posen de manifest i en les consultes jurídiques que portem a terme, ens ho heu fet saber.

Quan qui compra té la condició de consumidor, la llei li atorga el dret a desistir de la compra durant els 14 dies següents a comptar des de la recepció del bé, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització. D’altra banda, si no s’informa d’aquest dret al comprador, el termini será el mateix que la garantia convinguda o legal i l’autoritat competenent en matèria de consum, pot obrir un expedient sancionador.

Per tots aquests motius, des de Fecavem hem revisat el nostre contracte. El desistiment és un dret irrenunciable del consumidor, de manera que el venedor ha de tornar el preu de compra.

Ara bé, l’exercici d’aquest dret també genera unes obligacions.  Quines? Els béns d’ocasió tenen una naturalesa diferent als nous i així està recollit en la normativa de consum. Els costos logístics són superiors a la resta de béns de consum perquè es transporten en portadors de vehicles i no en furgons o furgonetes. A més, són operacions que s’han de notificar a la Direcció General de Trànsit (DGT) i estan subjectes a una tributació singular i diferent a la resta de bens de consum. 

Per tot plegat, en la seva nova formulació, el model de contracte preveu els següents efectes:

  • Pel que fa a l’IVA, aquest impost no suposa un problema perquè es neutralitza amb la factura d’abonament o rectificativa. Si el règim aplicat és ordinari, s’ha de retornar la totalitat de l’import amb l’IVA inclòs, circumstància que no afecta al venedor. I en el cas del règim de béns usats, succeix el mateix.
  • Els serveis administratius de gestoria derivats de la venda no s’han de retornar perquè són un servei accessori a la venda. El client ha contractat un servei professional a un tercer, el Gestor Administratiu, que presta un servei no retornable. 
  • Les taxes de formalització de la transferència i eventualment l’Impost de Matriculació quan correspongui, són a càrrec del comprador per la seva condició de subjecte passiu. Al venedor no li correspon retornar-les.
  • En els contractes a distància, el preu de venda inclou el lliurament del vehicle a destí. Però les despeses de retorn són a càrrec del comprador i el venedor li proposa com fer-ho. 
  • El venedor té el dret a comprovar l’estat del vehicle en el moment de la seva devolució i descomptar les depreciacions degudes a un mal ús, degudament acreditat.
  • El venedor pot negar-se al reemborsament si el comprador ha canviat el vehicle des del moment de la compra.
  • El dret de desistiment no s’ha d’atorgar si el vehicle s’ha adaptat o personalitzat, a petició del comprador.
  • El desestiment de la compra del vehicle, això sí, anul·la l’operació de finançament. En el cas que el venedor hagi intervingut, ho haurà de comunicar a l’entitat financera pels canals habituals.

Quina finalitat tenen aquests requisits?

Amb la incorporació d’aquestes condicions al contracte, el risc que assumeix el venedor es més petit i s’equilibra en cas d’exercici del dret pel comprador.

A més, el dret al desistiment és irrenunciable, però el comprador ha de seguir unes pautes perquè si no fos així, perjudicaria greument al venedor.

El nou model té cinc pàgines. La primera identifica les parts, el vehicle i els pactes acordats. La segona conté la informació legal al consumidor. La tercera descriu l’estat del vehicle i incorpora la clàusula de protecció de dades.

Des de Fecavem, la nostra recomenació és que el vostre assessor legal en matèria de protecció de dades personals la revisi o us doni la seva. Les darreres dues pàgines fan referència al dret de desestiment i no cal donar-les al consumidor en el cas que la venda es formalitzi a l’establiment comercial.

L’experiència acumulada d’anys d’assesorament ens permet afirmar que si en el moment de signar el contracte es fa ben fet, es redueixen les incidències posteriors. El model que us presentem compta amb el coneixement de l’Agència Catalana de Consum i això ens atorga una major seguretat jurídica. Amb aquest model, també esperem aportar-vos l’oportunitat per a poder efectuar operacions a distància o a través d’Internet.