Skip links

Tot el que has de saber sobre el dret de desestiment, saps què és?

La llei de defensa de consumidors recollida en el RDL 1/2007 vigent, completat per la Llei 3/2014., preveu la possibilitat de tornar el seu vehicle, o sigui, desistir del vehicle que ha comprat, en determinades condicions. El dret de desistiment, amb la normativa vigent, no és d’aplicació en la compravenda ordinària i només ho és en aquests supòsits:

  • En el supòsit que la compravenda amb el consumidor es faci a distància.
  • Quan el contracte amb el consumidor es celebra fora de l’establiment comercial
  • De mutu acord entre les parts

Quan el venedor ho incorpora voluntàriament en la promoció publicitària o en el propi contracte (com per exemple fan uns magatzems sobre el retorn de diners si no queda satisfet). L’esmentat RD 1/2007 estableix el dret de desistiment del consumidor en el cas que el comprador tingui la condició de consumidor, que és aquella persona física que adquireix el bé pel seu consum sense afectar-lo a una activitat professional o empresarial.

Els contractes celebrats a distància amb els consumidors són aquells en els quals, en el marc d’un sistema organitzat de venda a distància, sense la presència física simultània de l’empresari i del consumidor, i on s’hagin utilitzat exclusivament una o més tècniques de comunicació a distància fins el moment de la celebració del contracte i a la pròpia celebració del mateix. Entre d’altres, tenen la consideració de tècniques de comunicació a distància: el correu postal, Internet, el telèfon o el fax.

Des del Gremi del Motor disposem d’un model per reconèixer al comprador el dret de desistiment i posem a disposició dels nostres socis que vulguin oferir la possibilitat de retornar el vehicle al seu client. Altrament, una cosa diferent és el desistiment al finançament de la compravenda del vehicle. Aquest dret legal del consumidor l’ha d’exercir davant l’entitat financera que ha concertat l’operació de crèdit al consum.  Si el venedor ha participat en l’operació com a prescriptor haurà de posar en contacte al seu client amb l’entitat financera i sense que això afecti a l’operació de venda del vehicle.

Finalment, hem de fer referència a les vendes celebrades en exposicions firals. A Catalunya, les vendes formalitzades en espais comercials tenen el tractament previst pels espais comercials i, en conseqüència, no els resulta d’aplicació el dret de desistiment atenent al previst a la Llei 18/2017, d’1 d’agost de comerç, serveis i fires.