Skip links

Tot el que has de saber sobre els ERTOs

Adjuntem el detall sobre la pròrroga dels ERTOs, analitzat des del departament jurídic de la Unió Patronal Metal·lúrgica, UPM, adherits a ella.

Reial decret llei 18/2021, pel qual s’estableixen noves mesures per a la protecció d’ocupació, recuperació econòmica i millora del mercat de treball. Les qüestions més destacades són:

1.- Per tal de garantir una adequada transició cap al marc jurídic, es contempla la pròrroga dels ERTO en les seves modalitats actuals fins al 31 d’octubre del 2021. Aquestes previsions se seguiran aplicant fins aquesta data respecte els expedients vigents el 30 de setembre de 2021, com en relació amb els que s’aprovin o comuniquin durant el mes d’octubre. Per tant, les condicions que haguessin correspost durant el mes de setembre de 2021 també són aplicables.

2.- Es disposa la pròrroga dels ERTO vigens, que s’amplia fins el 28 de gener del 2022.
Caldrà, per part de l’empresa o entitat titular, una sol·licitud a l’efecte, acompanyada d’una relació d’hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, prèviament identificades en relació amb cadascun dels centres de treball.
En el cas dels ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (en endavant ETOP), caldrà adjuntar, a més, un informe de la representació de les persones treballadores amb les que es va negociar aquest. 
En el termini de 10 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud per part de l’empresa, aquesta haurà de dictar resolució, que serà estimatòria i prorrogarà l’expedient fins el 28 de febrer de 2022, sempre que s’hagi presentada la documentació anteriorment indicada.
Es manté la simplificació de tràmits per passar d’un ERTO d’impediment a una limitació i viceversa, sense que sigui necessària la presentació d’un nou ERTO, i en tot cas comunicar el canvi de situació produït, la data d’efectes, així com els centres i persones treballadores afectades, a l’autoritat laboral i a la representació legal de les persones treballadores. D’altra banda, s’haurà de presentar una declaració responsable davant la TGSS, sent aquest tràmit suficient per a l’aplicació dels percentatges d’exempció corresponents, en funció de la naturalesa impeditiva o limitadora de la situació de força major.

3.- Es disposa la possibilitat d’exoneracions de major quantia en la cotització a la Seguretat Social, per a aquelles empreses que desenvolupin accions formatives per a cadascuna de les persones afectades per l’ERTO entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022. En el cas d’optar per accions formatives, les empreses hauran de dedicar 30 hores de formació per persona, si tenen entre 10 i 49 treballadors; i 40 hores si compten amb plantilles superiors.
La formació haurà d’impartir-se durant l’aplicació de la reducció de jornada o suspensió del contracte, abans del 30 de juny de 2022. La representació legal de les persones treballadores, d’existir, ha de ser informada sobre les accions formatives propostes i, el Servei Public d’Ocupació Estatal ha de verificar la realització de les accions formatives, que tindran com a objectiu la millora de les competències professionals i l’ocupabilitat de les persones afectades per ERTO, dirigides també a atendre les necessitats formatives reals de les empreses incloent les vinculades a adquisició de competències digitals, així com aquelles que permetin la requalificació de les persones treballadores, encara que no tinguin relació directa amb l’activitat desenvolupada per l’empresa.
Igualment es preveu el desenvolupament d’aquestes accions formatives a través de qualsevol dels tipus de formació que preveu la Llei 30/2015, de 9 de setembre, pel qual es regula el sistema de formació professional.
Les empreses que formin a persones afectades per aquest tipus d’ERTO tindran dret a un augment del crèdit per a formació, segons grandària de l’empresa:
Menys de 10 treballadors: de 425 euros per persona
De 10 a 49 persones treballadores: 400 euros per persona
De 50 o més persones: 320 euros per persona


4.- Pel que fa als beneficis en matèria de cotització dels ERTO es distingeix entre ERTO per limitacions de l’activitat i d’impediment amb els seus percentatges i el següent desglòs:

4.1- Cas d’ERTO per limitacions de l’activitat, s’estableixen els següents beneficis:
 En el cas que l’empresa hagués tingut 10 o més persones treballadores o assimilades en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020, els percentatges d’exoneracions a reportar el novembre 2021 i fins el febrer de 2022, seran els següents:
– Un 40% d’exoneració en el cas que no s’imparteixi formació
– Un 80% en el cas que s’imparteixi formació.
– En el supòsit d’empreses fins a 10 treballadors:
– El 50% sense formació
– El 80% en el cas que s’imparteixin les accions formatives

4.2.- Els ERTO d’impediment tindran una exoneració del 100% de l’aportació empresarial.
Meritada a partir de novembre de 2021, durant el període de tancament i fins el 28 de febrer de 2022.

5.- Es mantenen els límits i previsions relacionats amb el repartiment de dividends, així com pel que fa a la realització d’hores extraordinàries per a les empreses que tinguin ERTOs vigents. També es prorroguen les mesures de protecció per desocupació extraordinàries per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes.

6.- El nou Real Decreto Ley prorroga l’anomenat ‘comptador a zero’ fins al 31 de desembre de 2022, de manera que el temps consumit d’atur pel treballador que estigui en ERTO des de setembre de 2020 no computarà quan es produeixi un acomiadament per qualsevol causa després de l’1 de gener de 2023, establint per la quantia de la prestació per atur el 70% fins el 28 de febrer i prorrogant més una prestació extraordinària per desocupació per a les persones amb contractes fixos-discontinus, dirigida especialment al sector turístic i concentrat singularment a les Illes Balears.

7.- En el títol II, articles 8 a 12 inclosos, es disposa pel que fa a mesures de protecció dels treballadors autònoms, per exempció de cotització, la prestació extraordinària per cessament activitat d’aquests i la compatible amb el treball per compte pròpia, així com també la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms de temporada.

8.- Les disposicions addicionals i finals, es recullen entre altres matèries: el funcionament de la Comissió de Seguiment tripartida laboral; l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en l’exercici de les seves competències, el control de l’acompliment dels requisits i de les obligacions establertes en relació amb les exoneracions en les cotitzacions de la Seguretat Social relatives a expedients de regulació temporal d’ocupació basats en causes relacionades amb la Covid-19; la necessitat d’integrar, en el futur, un Mecanisme de Sostenibilitat en l’Ocupació, la vinculació dels beneficis en matèria de cotització al desenvolupament efectiu, per part de les empreses, d’accions formatives; els requisits de presentació respecte a les persones treballadores incloses en l’àmbit d’aplicació de l’expedient i que vagin a romandre incloses en el mateix, com a condició per accedir a les mesures extraordinàries en matèria de cotització i protecció per desocupació; així com una sèrie de mesures extraordinàries per a les empreses i persones treballadores per compte d’altri i autònoms afectades per l’erupció d’el volcà de La Palma, amb la constitució d’una comissió mixta de caràcter paritari.

Cal assenyalar que, en la disposició addicional vuitena es regula la possibilitat que la Tresoreria General de la Seguretat Social faciliti a les fundacions laborals de caràcter paritari, establertes a l’empara de convenis sectorials d’àmbit estatal, la informació necessària perquè puguin gestionar les aportacions destinades al seu funcionament, d’acord amb el que estableix el conveni col·lectiu.