Skip links

Infogram i analítica de resultats de les matriculacions del mes de març, 2022

Informe analític elaborat pel Portaveu de Fecavem i Secretari General del Gremi del Motor, Joan Blancafort, sobre les matriculacions del mes de març 2022: resultats, estadístiques i mapa comparatiu.

En consonància amb la situació econòmica que travessem, marcada per la invasió d’Ucraïna i l’increment del cost de la vida, les matriculacions d’automòbils de turisme registren un important retrocés, que frega el 30% tant a Catalunya com a Espanya.  El mercat català respecte a l’espanyol ha seguit una tendència paral·lela aquest mes. El tancament del trimestre ens situa amb una baixada de matriculacions acumulada del 10%. Hem de valorar aquestes dades com a negatives i un símptoma més de la crisi econòmica europea. 

Això evidentment té unes conseqüències directes en el sector, però que també tenen un impacte directe en l’activitat econòmica i en la frenada de la renovació del parc automobilístic, que provoca l’envelliment del parc. La incorporació de vehicles al mercat redueix les emissions mediambientals i millora la seguretat viària, a més de la conseqüent recaptació fiscal vinculada a la compra del vehicle. La renovació del parc ha de ser un dels objectius dels governants.

En el sector confiem que el mes d’abril que coincideix amb la Setmana Santa sigui millor, doncs és un moment propici per la compra de vehicles. Hem de fer referència al sector de les dues rodes, que ha baixat una mica menys. Les matriculacions de motocicletes han baixat un 7,7% . Les matriculacions de ciclomotors experimenten una millora del 52% motivada per la compra d’unitats destinades a moto-sharing a la província de Barcelona. 

I finalment, el sector industrial pateix la mateixa tònica negativa d’automòbils i vehicles de dues rodes, baixant en el seu conjunt un 47,9%. La pujada era previsible perquè el mes de febrer de 2021 va ser molt feble. Ajuda però, les comandes no lliurades en l’exercici anterior.  Estem lluny també de les xifres de matriculacions anteriors a la Covid. 

És lamentable que la pressió fiscal catalana hagi provocat que el canal empresa a Catalunya hagi perdut un 50% de pes des de l’any 2014 i que la presència d’empreses de lloguer sigui anecdòtica. El Govern català ha impulsat la recaptació d’aquest tribut propi i singular a Catalunya per nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural; però el que ha passat i amb dades objectives que aportem en aquest informe, és que la recaptació de Catalunya i la xarxa local d’Ajuntaments està perdent els recursos que disposava en anys anteriors. 

També resulta incomprensible que la recaptació de l’impost sobre les emissions de CO2 no es destini a resoldre l’origen del problema, facilitant als titulars dels vehicles un suport per tal que el retirin i n’adquireixin un de més eficient.

Interessants són les dades de motoritzacions perquè el comprador mostra una sensibilitat per la qüestió ambiental i canvia el seu criteri de compra. També és significatiu l’increment del sector de ciclomotor, on s’ha produït una compra de vehicles destinats a ser compartides. 

INFOGRAM MARÇ 2022

El comportament del mercat d’automoció català 

El mercat d’automoció a Catalunya cau quasi un 30% en la venda de turismes, furgonetes i furgons i es manté en el seu conjunt, en la matriculació de motocicletes i ciclomotors.

Al mes de març de 2022, la suma d’unitats matriculades de tot tipus de vehicles a motor a Catalunya baixa un 25,6% interanual. Per mercats, els automòbils de turisme varien percentualment en un -28,6% al març. El mercat de les dues rodes i quads baixa lleugerament en un 3,7%. I per la seva banda, els vehicles industrials i comercials es situen en el seu conjunt en un lamentable -47,9%. 

En l’acumulat anual, la suma d’unitats matriculades de tot tipus de vehicles a motor a Catalunya baixa un 7,8% interanual. Per mercats, els automòbils de turisme varien percentualment en un 10% en el primer trimestre. El mercat de les dues rodes i quads puja un +19,7%. I per la seva banda, els vehicles industrials i comercials es situen en el seu conjunt en un -37,7%. 

Les matriculacions d’automòbils de turisme i tot-terrenys a Catalunya tornen als números vermells i baixen un 28,6%

A Catalunya, el mes de març baixa un 28,6% i 7.895 unitats matriculades. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -31% al mes de març. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que supera el 75%, Barcelona condiciona l’evolució del mercat català. Girona baixa un 20,6%, Lleida també un 24,2% i Tarragona un 17,9%. La comparativa amb el mes de març de 2020, mes en el que es va iniciar el confinament, no té raó de ser perquè va ser anòmal.

A Catalunya, l’acumulat anual baixa un 10% i 7.895 unitats matriculades. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -31% en el primer trimestre. Girona baixa un 20,6%, Lleida queda per sota en un 24,2% i Tarragona un 17,9%. 

El mercat de la motocicleta a Catalunya, al ralentí

Aquest mes de març, a Catalunya, la variació interanual és del 7,7%, una baixada desigual per províncies. Barcelona presenta una baixada interanual del 9% al març, Girona puja un 4,9%, Lleida baixa un 12,8% i Tarragona baixa un 7,3%.

En l’acumulat del trimestre, a Catalunya la variació interanual és del 15,8%. Barcelona presenta una variació interanual del 15,8% en l’acumulat. Girona puja un 15,8%, Lleida un 10,1% i Tarragona un 17,4,2%.

Barcelona ha representat aquest mes un 78% de les matriculacions de Catalunya.

Anàlisi per motoritzacions – Turismes

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 45,69%. El diesel es situa en un 9,88%. Els vehicles de gasolina i elèctrics representen un 15,81%. Els elèctrics puts (BEV) sumen un 5,94% i superen el 5% del total de les matriculacions. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina freguen la meitat, concretament un 44,43%.

La comparativa amb els 2 anys anteriors il·lustra perfectament el canvi de motoritzacions. El motor de gasolina continua liderant, però el dièsel manté una clara tendència a la baixa, en detriment d’altres motoritzacions.

Les motoritzacions alternatives s’obren pas 

Aquest quadre ilustra la progressió per carburants. A l’any 2012, el motor de combustió superava el 95% de les matriculacions i amb el pas dels anys fins els dos mesos que portem de l’actual exercici 2022, on el dièsel ha perdut el seu pes en el mercat; actualment és el motor de gasolina qui lidera un mercat molt repartit, on el mild híbrid gasolina-elèctric és la segona opció més escollida, seguida del híbrid de gasolina. El dièsel representa el 10,56% de les matriculacions i l’elèctric un 5,99%. La seva progressió és contínua però i ja supera la franja del 5%.

Anàlisi per canals de venda – Turismes

Hi ha diferències substancials entre el comportament del mercat espanyol amb el català i que resumim en la següent explicació. En el seu conjunt, el mercat espanyol presenta una baixada del 30,20%, agreujat per la circumstància que el canal de lloguer ha baixat un 66,40% per l’efecte Setmana Santa. Catalunya segueix la línia nacional, un 28,60%. A Catalunya, més de ⅔ parts dels turismes de Catalunya provenen del canal particular . 

El canal empresa i lloguer presenten caigudes important a Catalunya. El canal empresa baixa un -41,8% quan resulta que aquest mateix indicador en el conjunt espanyol és un 16,30%. Segueix la tendència de períodes anteriors de baixada d’aquest canal on es registren les compres de flotes de vehicles. Respecte al canal de lloguer, la seva activitat a Catalunya es limita a un centenar d’unitats.

El canal particular representa el 69% de les matriculacions a Catalunya. En el conjunt de l’estat representen un 44%. 

El canal d’empresa català representa un 30%, mentre que el canal empresa representa un 45% per la concentració de les flotes en altres territoris.

Catalunya continua en la mateixa tendència de pèrdua de flotes d’empresa

La pressió fiscal a Catalunya que generen la suma de l’Impost català que grava les emissions de CO2, juntament amb la de les entitats d’àmbit local, que també és major a la d’altres indrets del territori nacional, està generant una situació anòmala, que ens fem ressò de manera continuada en els nostres comunicats de premsa. 

El canal particular suposa un 20,49% del mercat nacional, mentre que les flotes d’empresa que es concentren en el canal empresa i el rentacar, el primer està ja per sota de la meitat amb un 8,83% i el segon representa un 1,59%. 

La classificació per models més venuts

El turisme més venut en el mes de març a Catalunya és el Cupra Formentor amb 331 unitats, seguit del Seat Ateca amb 267 i el Seat Arona amb 243 unitats. Les marques de Seat lideren la classificació.

En motocicletes, la Honda SH125I colidera amb 253 unitats juntament amb la Super Coco CPX i en furgonetes, el model més venut és Peugeot Rifter, amb 86 unitats.

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats.