Skip links

Iniciem una campanya per identificar l’oferta irregular de compravenda de vehicles a la via pública

Demanem la col·laboració ciutadana i dels professionals del sector per identificar els infractors que usen la via pública per anunciar-se. Participar és molt senzill i facilitem aquest formulari perquè ens informeu de totes les infraccions: https://forms.gle/Rki8fjXKNwkRN3kFA. El resultat global es publicarà en els propers dies i es posarà a disposició de les autoritats competents.

Sota l’ombra de la venda particular, s’amaguen persones que es dediquen a una activitat comercial encoberta en frau de llei. Aquestes persones no tenen autorització municipal per aquesta activitat ni paguen la seva taxa corresponent. Tampoc estan donades d’alta a la IAE o en el cens d’obligats tributaris. L’oferta de compra i venda a la via pública genera els següents perjudicis:

Afectacions a l’Administració Pública

Perjudicis a la recaptació fiscal final

Així doncs, tots ells no liquiden ni paguen els seus impostos, ni per IVA ni per IRPF o Impost sobre Societats. Qui ven a la via pública sense expressa autorització municipal i sense pagar la taxa corresponent, està incomplint la normativa local i restant recursos a les arques dels ajuntaments.

Perjudici a la ciutat i la seva imatge 

La via pública no és un espai obert i sense normes per anunciar-se. Usar senyals, espais públics o els vehicles de la ciutadania per anunciar-se, és inadmissible en qualsevol via pública.

Posa en risc la seguretat vial per l’incompliment de la normativa d’assegurances

La legislació sobre assegurances d’automòbils és molt severa. Tot vehicle que circuli per les vies públiques ha d’anar assegurat. L’article 1 del Reglament sobre responsabilitat civil i assegurança de vehicles a motor (RD 7/2001), estableix que tot vehicle que circuli (estacioni) per les vies públiques ha d’estar assegurat.

Incompliment en matèria de publicitat

La Llei 9/2000 regula la publicitat dinàmica a Catalunya i estableix en el seu article 16, com a infracció greu, l’exercici d’activitats publicitàries regulades per aquesta Llei sense la llicència municipal corresponent. L’article 1.2 regula la publicitat dinàmica de manera que la retolació dels vehicles amb ofertes hi podria entrar, així com també l’article 2.1 que regula la publicitat mitjançant l’ús de vehicles.

Perjudici a la ciutadania

Perjudica al potencial client, que no pot recórrer en cas de problemes. Al no poder-se identificar a l’anunciant, aquests vehicles no disposen de garantia, no se li lliura un contracte conforme a llei, no hi ha servei postvenda, no es controlen les emissions del vehicle en el moment de la venda, no hi ha control d’inspecció tècnica ITV, i no hi cap control sobre el quilometratge ni l’assegurança.

Aquest model de comerç no autoritzat es tracta d’una conducta antijurídica que ataca directament els drets del consumidor, circumstància per la qual es pot denunciar a l’Agència Catalana de Consum i al departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya ja que, en un gran nombre de casos, encobreix activitats empresarials que actuen sota l’aparença d’una operació entre particulars.

Perjudica el sector legalment establert i deteriora la seva imatge

També hi ha un altre aspecte que per al sector és crucial. Es tracta del perjudici al sector legalment establert. Volem acabar aquesta informació posant de relleu que les autoritats no valoren prou les dificultats amb les quals s’enfronten, cada dia, els professionals i empresaris/es del sector legalment establerts que, al contrari que els il·legals, suporten una pressió fiscal aclaparadora, uns costos o despeses fixes molt elevats (seguretat social, arrendaments, etc.), i una competència ferotge. Es tracta d’una competència deshonesta i deslleial a combatre.