Skip links

Coneix la nova normativa de recàrrega elèctrica

El Real Decreto-ley 15/2018 estableix que el servei de recàrrega energètica té com a funció principal l’entrega d’energia a títol gratuït o de pagament a través de serveis de càrrega de vehicles elèctrics, en unes condicions que permetin la càrrega de forma eficient i al mínim cost per a l’usuari i pel sistema elèctric.

Cal conèixer les dues noves dues figures clau en prestació del servei de recàrrega elèctrica. Així doncs, el titular de l’espai/immoble on es presti el servei de recàrrega elèctrica ha de conèixer aquests dos perfils:

CPO
L’Operador de Punt de recàrrega és el titular dels drets d’explotació i la maquinària de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, constituint-se, amb caràcter general, com a consumidor d’energia elèctrica, de conformitat amb allò establert a l’article 6 de la LSE.
Aquest operador pot cedir o transmetre per contracte, els drets d’explotació de la infraestructura de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

eMSP
El Proveidor de Serveis de Mobilitat Elèctrica és una empresa que actua, presta i explota el servei de recàrrega energètica, sense ser titular d’una infraestructura de punt de recàrrega de vehicles elèctrics ni dels seus drets d’explotació. L’eMSP tracta amb l’usuari del vehicle elèctric, que contracta el servei.

Normativa d’aplicació

Tots els documents que has de tenir en compte:

Real decret 184/2022 que estableix els requisits per a la prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles elèctrics, de 8 de març, vigent des del 9/3/2022. 

Llei 24/2013 del sector elèctric

Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de mobilitat elèctrica, autoconsum i desplegament d’energies renovables.

Passos a seguir

Aquesta nou marc regulador evidencia que cada vegada més, està desenvolupat  pensant en la prestació d’aquesta nova oportunitat de negoci i servei al client. L’interessat, el que ha de fer, és fer un avantprojecte del que vol o pretén a través del seu consultor de confiança, enginyer o un altre professional especialitzat.

A títol informatiu, relacionem els aspectes administratius clau que cal tenir en compte:

REQUISITS TÈCNICS 

Complir amb la normativa en matèria de qualitat, seguretat industrial i metrologia (en concret, la infraestructura de recàrrega ha de complir amb la (ITC) BT-52 quan es tracti d’una instal·lació de baixa tensió).

LLICÈNCIA MUNICIPAL És suficient amb una declaració responsable comunicada a l’ajuntament on pertoqui. Des del dia de la seva presentació, ja es permetrà iniciar el servei de recàrrega elèctrica, sense perjudici de la posterior comprovació, control o inspecció per part de les administracions.

Cal l’autorització prèvia i necessària per a les infraestructures elèctriques de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics de potència superior a 250 kW. Segons el cas, caldrà una llicència d’obres atenent a la magnitud d’aquestes i a la normativa municipal.

FACILITAR ACCÉS UNIVERSAL AL SERVEI

El prestador del servei ha de facilitar l’accés universal a les infraestructures de punts de recàrrega de vehicles elèctrics d’accés públic.

ATENCIÓ D’INCIDÈNCIES. Tenir un servei d’atenció al client en temps real que permeti atendre als usuaris i gestionar les reclamacions i incidències.

PUNT D’ACCÉS NACIONAL

Amb caràcter previ remetre, per mitjans electrònics, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la informació actualitzada de la localització, característiques, disponibilitat de les instal·lacions, així com del preu de venda al públic de l’electricitat o del servei de recàrrega.

Com que s’enviaran totes aquestes dades, ha de ser regulat per Ordre del Ministeri. La finalitat de remetre aquesta informació és perquè aquesta estigui a disposició del públic a través del Punt d’Accés Nacional d’informació de tràfic en temps real de la DGT. La Llei de canvi climàtic estableix la creació d’un registre de punts de recàrrega, que estarà a punt aquest mateix any 2022.

INFORMACIÓ ALS CLIENTS

Informar als clients sobre l’origen de l’energia, així com dels impactes ambientals de les fonts d’energia i la proporció utilitzada: informació facilitada per l’operador del punt de recàrrega en base a la informació sobre l’origen de l’energia subministrada que disposi en virtut de la modalitat de contracte de subministrament.

ORGANISME COMPTETENT

La competència de l’autorització de les instal·lacions referides correspon a l’Administració General de l’Estat, cal atenir-se al que estableix el RD 1955/2000, en data 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministraments i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

Alta IAE Epígraf 664.2. Puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Quota mínima municipal de: 13,56 euros per cada punt de recàrrega. Aquesta quota satisfarà, de forma exclusiva, el titular de l’establiment o local on en punt de recàrrega estigui instal·lat.

Quota nacional de 13,56 euros per cada punt de recàrrega. Aquesta quota satisfarà exclusivament el propietari dels punts de recàrrega.

Drets i obligacions pel que fa al preu

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

El prestador de serveis de recàrrega energètica de vehicles a través de punts de recàrrega d’accés públic, ha de garantir que els preus cobrats siguin raonables, fàcils i clarament comparables, transparents i no discriminatoris. Es podran aplicar descomptes, ofertes especials i promocions als usuaris, sempre que no siguin contraris a l’anterior i, en especial, a la garantia de tracte no discriminatori en relació amb els preus cobrats.

INFORMACIÓ DEL PREU

Presentar de manera clara i transparent el preu de l’energia entregada en la prestació del servei i l’energia efectivament subministrada.