Skip links

El renting puja cada vegada més i a Catalunya es matriculen excepcionalment

A Espanya, el nombre d’operacions per renting tancades el mes de novembre sumen 228.405 sobre un total de 868.279 unitats matriculades. El finançament per rènting representa un 26% de les matriculacions de turismes, vehicles comercials lleugers, industrials i busos. Posat en un context històric, l’esmentat percentatge del 26% d’aquest exercici, l’any 2018 era del 20,23% i en el 2015, del 14,22%.

Automòbils de turisme

Com hem dit anteriorment, el pes del rènting representa un 26% d’aquestes matriculacions. Respecte a l’any anterior, les matriculacions varien percentualment un -4,4%. No obstant això, el pes de les operacions de renting es manté, la qual cosa significa que el renting guanya presència en el total de matriculacions sobre l’any anterior.

Per propulsió, lidera el mercat del renting el dièsel amb un 37,7%, superant el dièsel del mercat total, que representa el 30%. La penetració del motor elèctric és inferior a la mitjana de matriculacions i la presència de la resta de propulsions alternatives és inferior a la mitjana nacional de matriculacions, com es desprèn del quadre anterior.

Vehicles comercials lleugers

El renting representa un 30% de la suma de matriculacions de derivats, furgonetes, pick-ups, comercials lleugers de fins a 2,8 tones, furgons i camions de fins a 2,5 tones. Respecte a l’any anterior, les matriculacions varien percentualment en un -23,9%. No obstant això, les operacions de renting canvien percentualment en un -12,1%, cosa que es tradueix en què guanyen quota de mercat.

Vehicles industrials i busos

El renting representa un 10% de la suma de matriculacions de vehicles industrials de més de 3,5 tones, articulats i busos. Respecte a l’any anterior, les matriculacions varien percentualment en un +11,4%; mentre que les operacions de rènting varien percentualment en un +1,7%.

Rellevància econòmica del rènting

Segons informa l’Associació Espanyola  del Rènting, l’any anterior corresponent al 2021, es xifra en 5.021,57 milions d’euros, un 1,04% més l’any anterior.

Rellevància impositiva del rènting

En la matriculació del vehicle, aquests estan subjectes a impost de l’ IVA i sobre determinats mitjans de transport (més conegut com a impost de matriculació).  A Catalunya, el tipus tributari general del 14% s’incrementa fins al 16,5%.  Hem de considerar que aquests recursos es distribueixen per pes territorial entre les comunitats autònomes. A més, els vehicles estan subjectes al pagament anual de l’Impost de circulació del seu municipi i a Catalunya, afegim l’Impost sobre les emissions de CO2, en funció de si estan censats en municipis del territori.

Matriculacions de renting a Catalunya i pes a Espanya

El quadre reflecteix les xifres acumulades de les operacions de renting matriculades a Catalunya i el pes respecte el conjunt de l’estat espanyol. A Catalunya, l’últim indicador que disposem sobre el pes del finançament per renting és que aquest representa un 0,6% de les matriculacions de turismes, vehicles comercials lleugers, industrials i busos respecte el total d’Espanya, amb 1.412 operacions, sobre un total de 868.279 unitats matriculades.  Relacionant aquesta dada amb el 26% de pes de les matriculacions totals, és un percentatge alarmantment baix, sobretot si tenim en compte que, a més, l’any 2022 s’han matriculat un 81% menys de vehicles per renting que l’any 2021.  Podem concloure que a Catalunya no es registren pràcticament operacions de renting.

No hi ha correspondència entre matriculacions i vendes

Aquest indicador té un impacte important en la interpretació de les dades de les matriculacions perquè les operacions de rènting que es formalitzen per ciutadans i empreses a Catalunya, no es reflecteixen en les dades de matriculacions. El mateix succeeix en els vehicles de lloguer sense conductor (rentacar), però en menor mesura.  Les matriculacions perden validesa com a indicador del mercat.

Impacte fiscal a Catalunya

La major pressió fiscal no sempre es tradueix majors recursos.  Aquesta major pressió fiscal té bàsicament dos aspectes: l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) i que el tipus tributari general del 14% de l’Impost de Matriculació s’incrementa al 16,5%.  Aquesta major pressió fiscal s’ha traduït en una deslocalització de les flotes per raons fiscals.

El renting és una fórmula de finançament en creixement i amb un nombre d’operadors  en procés de concentració.

El renting té una gran acceptació com a fórmula per adquirir el vehicle. Hi ha un ampli catàleg de propostes al mercat per atraure els particulars i les flotes d’empreses. Un altre factor destacable per aquesta tendència de creixement és la incertesa que generen les restriccions de circulació a les ciutats, ja que molts ciutadans opten pel lloguer per evitar-se problemes en el futur. El renting de vehicles elèctrics té com a dificultat que les quotes són molt elevades, comparades amb la resta de les motoritzacions. I el sector del renting està en plena concentració per circumstàncies de mercat, de manera que, per un criteri d’eficiència de costos i control de gestió, les empreses centralitzen la seva flota. Però sens dubte, la major pressió fiscal a Catalunya ha accelerat aquesta tendència.