Skip links

Per què cal formar els treballadors en protecció de dades?

Habitualment hi ha un desconeixement gairebé absolut respecte a les obligacions legals en matèria de protecció de dades i en la necessitat d’implementar mesures de seguretat, tècniques i organitzatives.

Ara bé, és possible trobar en la vostra organització contrasenyes que mai no es canvien? Parlem de contrasenyes compartides o contrasenyes a la vista de tothom? O bé de papers que es llencen a les escombraries o accessos indiscriminats a la informació? I la informació confidencial ha d’estar a les taules a l’abast de qualsevol? Cambres de videovigilància no informades? Registres de jornada laboral que no compleixen amb la legalitat vigent? Són massa les preguntes que ens formulem. Si la resposta a alguna d’aquestes preguntes és sí, aquesta formació us interessa.

L’esglaó més feble de la cadena és el treballador. Si aquest no ha estat format en la matèria, comet errors i posarà en risc l’organització, no per maldat, sinó per desconeixement pur. El compliment normatiu i la seguretat de la informació són qüestions dinàmiques. Cal formar i informar periòdicament els treballadors per advertir-los de possibles amenaces, controlar desviacions o advertir potencials incompliments.

La Formació en Protecció de Dades com a oportunitat de negoci Sí, diem bé, com a oportunitat de negoci! Generar leads i treure el màxim rendiment possible a prospectes i clients és un dels objectius més perseguits per aquelles organitzacions que intenten aconseguir conversions i incrementar beneficis. Tot i això, per tractar les dades d’un lead, prospecte o client, amb caràcter comercial, cal que hagi estat informat i acceptat prèviament la Política de Protecció de Dades. D’aquí es deriva la importància de sensibilitzar tot el personal que hi estigui en contacte, que una gestió adequada per part seva contribuirà significativament a fidelitzar i generar oportunitats de negoci futur.

Per això, cal conscienciar els treballadors de:

  • La seva importància té obtenir consentiments comercials per fidelitzar i generar oportunitats de negoci. Especial atenció al Grup d´Empreses.
  • La necessitat d’empatitzar amb prospectes i clients per eliminar reticències al màrqueting directe (obtenint el major nombre possible de consentiments).
  • No tot s’hi val! Quins requisits ha de complir el consentiment?
  • La necessitat d’optimitzar la traçabilitat dels consentiments als diferents programes de gestió per generar bases de dades àmplies i fiables.

“No només formem a Protecció de Dades, volem aportar el nostre coneixement per oferir-los la possibilitat de potenciar el seu negoci”

Per què Formació Presencial?

La formació presencial és necessària, atès que ofereix als treballadors la possibilitat d’expressar dubtes, compartir experiències amb altres professionals del sector, veure exemples pràctics del que està passant al nostre voltant, etc.

Els objectius globals de la Formació són:

  • L’optimització respecte del compliment normatiu.
  • Una conscienciació més gran dels treballadors.
  • La definició de mesures tècniques i organitzatives a aplicar al lloc de treball.
  • Estar en condicions de traslladar els assessors externs, consultes i situacions dubtoses que ells difícilment poden detectar des de fora.
  • Convertir un problema en una oportunitat per generar oportunitats de negoci.

Per què APEMAR és l’empresa adequada per impartir aquesta formació?

Perquè compta amb professionals amb una dedicació de més de 35 anys al sector automoció, tant en Formació com en consultoria. D’aquests, els 24 últims especialitzats al RGPD-LOPDGDD i la seva aplicació pràctica al Sector Automoció.

Agustín Pérez, “L’aprenentatge és un tresor que seguirà al seu duel a tot arreu”