Skip links

Impost emissions CO2 dels vehicles: padró definitiu 2022 i període de pagament

S’ha publicat el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

El període de pagament de l’impost és de l’1 de setembre al 20 de novembre del 2023. Les persones titulars de vehicles nous al padró rebran una notificació de la liquidació en què s’indicarà el termini d’ingrés. En el cas dels vehicles domiciliats, el càrrec s’efectuarà el 20 de novembre del 2023.

Podeu ampliar la informació a https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/ i impostco2.gencat.cat