Skip links

Tot el que has de saber de la reforma laboral

Informem dels aspectes més rellevants per als nostres associats i associades

El passat 30 de desembre de 2021 es va publicar el Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, sobre mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Els aspectes clau per a la distribució d’automoció són, al parer de la nostra Patronal Fecavem:

– S’endureix la contractació de durada determinada. El contracte de treball es presumeix concertat per a temps indefinit amb dos supòsits taxats de temporalitat: circumstàncies de la producció o per substitució de la persona treballadora (art. 15 ET).
– Es revisen els contractes formatius. Se suprimeixen diverses modalitats contractuals en matèria de contractes formatius i se’n creen de nous, amb modificacions diverses (art. 11 ET).
– Es possibilita la contractació a temps parcial als contractes formatius (art. 12 ET). 
– El contracte de formació es transforma en contracte de formació en alternança; el de pràctiques es transforma en contracte per a l’obtenció de la pràctica professional.
– Es reforcen els contractes fixes discontinus ampliant els supòsits (art. 16 ET).
– Es facilita l’accés als ERTOS retallant els terminis i agilitzant la tramitació.
– S’elimina la prioritat del conveni d’empresa en matèria retributiva. Preval el conveni sectorial sobre el d’empresa en matèria retributiva del salari base i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i els resultats de l’empresa (art. 84.2 ET Concurrència).
– Es recobra la ultraactivitat dels convenis col·lectius transcorregut un any de la seva denúncia sense acord (art. 86. Vigència).
– Es reforcen els drets d’informació dels representants dels treballadors en matèries diverses i les capacitats de control de la inspecció de Treball
– Es limita la jubilació forçosa en els convenis col·lectius a partir dels 68 anys, entre d’altres condicions.

La nova norma modifica diversos articles de l’Estatut dels Treballadors, la llei reguladora de la Subcontractació a la Construcció, la Llei General de la Seguretat Social, la llei reguladora del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral i la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social.
BOE REFORMA LABORAL