Skip links

El Tribunal Suprem confirma l’anul·lació de l’Ordenança municipal de la ZBE a Barcelona

La sentència, publicada al BOE el passat 14 de novembre de 2023, desestima el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona contra la sentència 972/2022 del 21 de març de 2023, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va declarar la nul·litat de l’Ordenança sobre la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, recordem, aprovada pel Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 20 de desembre de 2019.

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem anteriorment assenyalada, ha adquirit fermesa amb caràcter general la resolució judicial del TSJC per la qual es va anul·lar l’esmentada Ordenança. L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat la revisió d’ofici de totes les sancions imposades en base a l’Ordenança reguladora de la ZBE de Barcelona del 20 de desembre de 2019 que no siguin fermes, amb la finalitat d’executar aquesta sentència i en aplicació del que estableix l’article 73 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

En aquest sentit, es revocaran, s’anul·laran i s’efectuaran les devolucions que corresponguin a:

• Les sancions que es trobin en termini d’interposició de recurs.

• Les sancions recorregudes en termini que estiguin pendents de resolució.

• Les sancions que no estiguin completament abonades.

Els procediments sancionadors d’infraccions comeses en data posterior al 21 de febrer de 2023, no estan afectats per aquesta sentència ja que la norma aplicable a aquests procediments és l’Ordenança actual per la qual es fixen els criteris d’accés, circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes Emissions de Barcelona i es promou una mobilitat sense emissions, aprovada en data 27 de gener de 2023 i publicada al BOPB. Per això, les al·legacions que es presentin contra denúncies o sancions per infraccions comeses a partir del 22 de febrer de 2023 i que es fonamentin en l’anul·lació de l’Ordenança anterior a l’actualment vigent, seran desestimades.