Skip links

Horitzó 2040

Aquest mes s’ha presentat la Plataforma per la Mobilitat Lliure de la qual en soc portaveu. A partir d’aquí i de tota la informació que ja hem anat publicant, cal fer una reflexió sobre el treball a fer les properes dècades. L’Associació de Fabricants de l’Automoció (Anfac), en un informe recent, analitza i reflexiona sobre l’automoció amb horitzó 2040 i fa referència especial a l’ecosistema de mobilitat del futur, o sigui la nova mobilitat. Partint de la premissa que mobilitat és llibertat i que és la capacitat per poder escollir quan desplaçar-se i el mitjà més adient, preveu l’escenari de futur i en destaca els següents aspectes.

Respondre a les expectatives dels usuaris

Obtenir estalvi de temps de desplaçament, tenint com a referència que la mitjana de durada del trajecte de transport públic a España és de 44 minuts. Un segon repte és estalviar costos, especialment els derivats de la congestió i un tercer referit a resoldre l’autonomia i recàrrega del cotxe elèctric i l’equiparació de preu respecte a altres motoritzacions.

Incorporació de nous operadors a la cadena de valor: Transformació del model de negoci

La cadena de valor del sector ja ha entrat en un procés de transformació mitjançant l’aplicació de la indústria 4.0 i estan sorgint noves formes de distribució i la relació entre marca i concessionaris es concentra i varia cap a punts de gestions de flota i gestió de informació de l’usuari.

Compromís amb la protecció del medi ambient i la qualitat de l’aire

L’entorn imposa una acceleració en el procés de reducció d’emissions per la protecció del medi ambient i la qualitat de l’aire i el sector de l’automoció atendrà a aquesta necessitat. La Unió Europea estableix regulacions específiques i molt ambicioses per l’homologació dels vehicles.

Incorporar les noves tecnologies al vehicle

La indústria ha de fer front al desafiament de construir vehicles nets i sense emissions per descarbonitzar l’aire; però també ha d’incorporar sistemes avançats de detecció d’assistència a la conducció fins arribar al vehicle autònom i connectors per interactuar amb altres vehicles i l’entorn.

Canvis en la manera d’accedir a l’ús del vehicle, que ja no passen directament per la propietat per part de l’usuari

Aquest opta entre diferents opcions de mobilitat, que passen per compartir vehicle, pagar per ús, serveis de flota, rènting flexible, compra de quilòmetres.

Demanda creixent de serveis logístics i repartiment

Els vehicles comercials i industrials anirà en augment per l’increment del comerç online i caldrà estar molt atents al repartiment de darrera milla. 

Adaptació i preparació de l’entorn

En els propers anys es preveu l’envelliment de la població i el creixement dels entorns urbans. A més, el vehicle connectat s’apropa i cal treballar amb l’Administració pública per gestionar correctament. La manca d’actuació o una estratègia equivocada pot provocar una pèrdua del 2% del PIB i del 8% de la indústria automotriu, amb el conseqüent impacte sobre l’economia. A més, la balança comercial del país quedaria molt condicionada perquè es reduirien les exportacions. Per això cal una major cooperació entre el sector públic i el privat homogeneïtzant el marc de regulació i donant estabilitat per crear un marc estable que fomenti les inversions en el sector.