Skip links

Catalunya registra unes dades pitjors de les matriculacions d’agost, en comparativa amb la resta d’Espanya

Catalunya i España estan sotmesos als mateixos condicionants geoestratègics i de conjuntura, però ens afecten de manera diversa, que és el que hem explicat en punts anteriors. El mercat espanyol de turismes ha experimentat una milloria del 9,1%, que atribuïm a la matriculació de vehicles de flota d’empresa. Però aquest indicador no afecta per igual als diferents territoris espanyols i es beneficien especialment aquells on es matriculen les flotes.

Pel que respecta al nostre territori, a Catalunya ja no es matriculen des de fa ja uns anys flotes i consegüentment, les matriculacions del mes d’agost han baixat un -1,1%

És un mes on hem de considerar que les dades del conjunt d’España no ens han de servir de referència i el principal exponent d’aquesta realitat és que la matriculació de vehicles d’empresa a España han pujat un 23% i a Catalunya han baixat un -7,6%.

El motiu és prou conegut, un impost sobre les emissions que ha deslocalitzat a moltes gestors de flotes i ens trobem que el pes de les matriculacions a Catalunya han perdut pes específic del 15,7% del 2014 al 12,2% del 2022.

Catalunya rep una important sotragada molt important en la comparativa territorial. Les dades són eloqüents: España puja un 9,1% interanual, la Comunitat Autònoma de Madrid puja més, concretament un 28,3% i al nostre territori, el nostre indicador baixa un -1,1%. Cal que el govern català analitzi amb deteniment la desviació de matriculacions i valori l’impacte que té per l’ economia.

Pel que respecta a nivell europeu i espanyol, el sector de l’automoció continua amb un escenari de crisi iniciat per la manca de microxips agreujat per l’escenari internacional que perjudica a l’activitat econòmica en general i més concretament al comerç de vehicles, que han frenat en sec el mercat. Estem vivint un canvi de dinàmica sense precedents que afecta a tota la cadena de valor del sector

Quines són les principals dades de matriculacions a Catalunya?

En aquest informe facilitem dades de matriculacions de turismes i tot terrenys (automòbils de turisme nous), també la suma de ciclomotors i motocicletes (dues rodes) i les matriculacions de furgonetes i furgons.

Les matriculacions d’automòbils de turisme baixen un 1,1%, els vehicles de dues rodes baixen un 4,9% i furgonetes i furgons baixen un 5,1% aquest mes d’agost. El número de matriculacions mensual posa de manifest que és el mes amb menor activitat comercial.

En els vuit primers mesos de l’any, les matriculacions de turismes baixen un 10,7%, els vehicles de dues rodes pugen un 7,7% i furgonetes i furgons baixen un 35,2%.

Les matriculacions d’automòbils de turisme nous a Catalunya i províncies.

Les matriculacions d’automòbils de turisme i tot terrenys a Catalunya baixen un 1,1% i 6.189 unitats matriculades. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -4,9%.

El pes de la província de Barcelona en el mercat català es concreta en el 69,83%, el registres més baix dels darrers 20 mesos.

Girona puja un 10,1%, a Lleida el percentatge interaanual és de 0% i Tarragona puja un 12,9%.

A Catalunya, l’acumulat anual es xifra en un -10.7% i 65.260 unitats matriculades. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -14,1% en l’acumulat d’any. Girona baixa un -1,3%, Lleida queda per sota en un -7,0% i Tarragona manté un acumulat positiu d’un 5,5%.

Mentre que els indicadors de Barcelona empitjoren, el de la resta de províncies millora. El motiu el trobem en que les flotes es concentraven a Barcelona i això queda reflectit en els seus indicadors.

El mercat català d’empresa i lloguer es desinfla

En la comparativa amb el conjunt del mercat espanyol, el mes d’agost a Catalunya baixa un -1,1% i el conjunt puja un 9,10%. El canal particular -canal preferent dels concessionaris-, a Catalunya ha baixat un 1,9% i l’Estat espanyol un 4,3%. Aquesta dada és millor a Catalunya, on el pes sobre el total mercat es xifra en un 71% i en canvi, en el conjunt espanyol un 48%. El mercat de particulars català representa un 17,5% del total.

El canal empresa representa un 24% a Catalunya i baixa un 7,6% respecte a l’any anterior. Al conjunt espanyol, el canal empresa representa també representa un 42% però en comparació amb l’any anterior, puja un 6,8%. El canal empresa català representa un pes del 6,8% del total, una xifra absolutament condicionada per la pressió fiscal derivada de l’Impost sobre el CO2.

El canal rentacar o lloguer representa un 5% a Catalunya i puja un 67,1%. Aquesta dada és absolutament ridícula atenent el pes del turisme català en el conjunt espanyol. El canal de lloguer estatal representa un 10% de les matriculacions i puja un 37% interanual, en el conjunt de l’estat té un pes i rellevància que a Catalunya no té.

La compra d’automòbils de turismes per canals ha canviat per l’impacte de l’Impost sobre les emissions de CO2

Aquest quadre presenta l’evolució del pes dels canals a Catalunya respecte el total espanyol. A l’any 2014, el canal lloguer representava un 4,3% i en el que portem d’exercici 2022, un 2,9%.

A l’any 2014 representava un 20,6% el canal empresa i ara només representa un 8.5%. En els 9 anys comparats, la pèrdua de pes d’aquest canal és alarmantment significativa.

I finalment, el canal particular creix a Catalunya fins a arribar al 18,9%, en un entorn on aquest canal va perdent pes específic perquè molts compradors financen la seva compra amb fórmules com el renting, els contractes de subscripció, lísing.

Catalunya perd pes específic en el total espanyol

Lluny queda ja el pes del 15,7% que tenia Catalunya en el conjunt espanyol i ara ens situem entre el 11% i 12%, abans de l’anunci del del nou impost que grava les emissions ambientals que produeixen els vehicles de motor.

Aquest darrer mes, el mercat de la motocicleta a Catalunya també pateix la manca de producte

Aquest mes d’agost a Catalunya, la variació interanual és de és del -6,2%. Barcelona presenta una baixada del -5,1% i 1.556 unitats. Girona baixa un 22,7% i 333 unitats. Lleida puja un 7,3% % i 88 unitats. I Tarragona matricula 256 unitats i té una variació interanual del 12,3%.

En l’acumulat de l’any, el mercat de la motocicleta a Catalunya es desaccelera

En l’acumulat, a Catalunya la variació interanual és del +4% i 28.058 unitats matriculades. Barcelona presenta una variació interanual del 3,2% en l’acumulat. Girona es situa en un +1,3%, Lleida un -1,5% i Tarragona un 17,6%.

La dificultat de disposar de producte és un dels factors bàsics en l’evolució de les vendes de motocicletes, en el decurs d’aquest any 2022.

Guanyen terreny les noves solucions de motoritzacions

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme acumulat a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 44,79%. El dièsel es situa en un 10,55%. Els vehicles híbrids amb gasolina representen un 15,81%. Els elèctrics purs (BEV) sumen un 4,66%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina freguen la meitat, concretament un 44,66%.

Les motoritzacions alternatives s’obren pas als turismes

Aquest quadre il·lustra la progressió per carburants. A l’any 2012, el motor de combustió superava el 95% de les matriculacions i amb el pas dels anys fins a l’acumulat que portem de l’actual exercici 2022, on el dièsel ha perdut pes en el mercat; actualment és el motor de gasolina qui lidera un mercat molt repartit, on el híbrid gasolina-elèctric és la segona opció més escollida, amb un 15,81%. El dièsel representa el 10,55% de les matriculacions i l’elèctric frega el 5%, amb un 4,66%.

Els vehicles pesats segueixen usant dièsel. Els lleugers incorporen les noves motoritzacions a un bon ritme.

En el quadre anterior posem de manifest que els turismes incorporen noves motoritzacions. Però aquest anàlisi no es pot extrapolar a altres tipus de vehicles. El combustible per excel·lència en la motocicleta és la gasolina. Les furgonetes s’obren a noves motoritzacions alternatives com succeeix en els turismes. El pes de l’elèctric és evident en ciclomotors, solució que adopten moltes empreses del motosharing. La presència del motor dièsel en els vehicles pesats i furgons és molt important.

Dacia Sandero regna la classificació per models d’automòbils de turisme i Honda SH 125, la de les motos.

El turisme més venut en el mes d’agost a Catalunya és el Dacia Sandero amb 317 unitats, seguit del Toyota Yaris amb 250 unitats i el Toyota Yaris Cross, 226 unitats.

En motocicletes, la Honda SH125I lidera amb 159 unitats i en furgonetes, el model més venut és Peugeot Rifter amb 94 unitats.

Els tot terrenys (SUV) guanyen quota de mercat a Catalunya

El quadre adjunt posa de manifest que els turismes perden pes en el mercat respecte al SUV. A l’any 2020 representaven un 64%, el 2021 baixen a un 62% i ara es situen en un 57,41%. D’aquesta manera, els SUV representen un 35% el 2020, un 38% el 2021 i un 42% el 2022.

Autors de la nota informativa

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particular